Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Jarpis V.O.F. gevestigd te Tilburg,
1. Definities
2. Toepasselijkheid
3. Offertes en aanbiedingen
4. Totstandkoming overeenkomst
5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering en wijziging overeenkomst
6. Bijzondere verplichtingen Opdrachtgever
7. Beëindiging; opzegging; ontbinding en opschorting van de overeenkomst
8. Overmacht
9. Voorschot; betaling en incassokosten
10. Aansprakelijkheid
11. Vrijwaring

Artikel 1. Definities
1. Jarpis: Jarpis V.O.F. , gevestigd aan de Leenherenstraat 87 te Tilburg, hieronder mede te verstaan diens directie en werknemers.
2. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie Jarpis diensten zal verrichten.
3. Opdracht: Iedere opdracht tot het verrichten van diensten ten behoeve van de Opdrachtgever, waaronder begrepen elke wijziging of aanvulling op de betreffende opdracht, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan.
4. Algemene voorwaarden: Onderhavige leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Jarpis en Opdrachtgever, waaronder mede begrepen alle aanbiedingen en offertes.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Jarpis, voor de uitvoering waarvan door Jarpis derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Een eventuele afwijking van deze algemene voorwaarden kan slechts per opdracht schriftelijk worden overeengekomen tussen Jarpis en Opdrachtgever. Indien er bij enige opdracht sprake is van een dergelijke afwijking, dan kan Opdrachtgever zich bij latere opdrachten nimmer op deze afwijking beroepen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Jarpis en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Jarpis behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen.
9. Van toepassing is steeds de meest recente versie van deze algemene voorwaarden, c.q. de versie die gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Jarpis zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien in het aanbod een aanvaardingstermijn is opgenomen, is Jarpis slechts aan de offerte gebonden als Opdrachtgever het aanbod binnen de gestelde termijn uitdrukkelijk heeft aanvaard.
2. Jarpis kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jarpis niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Indien in een offerte of aanbieding door Jarpis een inschatting wordt gemaakt van de omvang van de opdracht en het aantal hieraan te besteden uren, kunnen aan genoemde inschatting door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst van opdracht tussen Jarpis en Opdrachtgever ontstaat door mondelinge en/of schriftelijke aanvaarding door beide partijen.
2. De overeenkomst tussen Jarpis en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Jarpis daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Jarpis uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de afwijking.
4. Jarpis behoudt zich te allen tijde het recht voor een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering en wijziging overeenkomst
1. Indien voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Jarpis derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen. Jarpis dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2. Jarpis zal zich tot het uiterste inspannen om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Jarpis kan echter nimmer worden geacht een resultaatsverbintenis te zijn aangegaan.
3. Jarpis heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hiertoe gekwalificeerde derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Indien door Jarpis of door Jarpis ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5. Jarpis is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Jarpis de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jarpis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Jarpis worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan Jarpis zijn verstrekt, heeft Jarpis het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Jarpis ter beschikking heeft gesteld. Jarpis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Jarpis is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
8. Indien de overeenkomst tussentijds dient te worden aangepast of gewijzigd, dan komen deze aanpassingen of wijzigingen pas tot stand indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard.
9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Jarpis gerechtigd tot verhoging van de tarieven tijdens de duur van de overeenkomst. Jarpis zal Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst op grond van genoemde prijsstijging te ontbinden, tenzij deze prijsstijging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet, of deze prijsstijging zich voordoet na een periode van drie maanden gerekend vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst.
10. In geval van een overeengekomen vaste prijs, is Jarpis gerechtigd deze prijs aan te passen indien de geschatte omvang van de opdracht dermate afwijkt van de daadwerkelijke omvang, dat in alle redelijkheid niet van Jarpis mag worden verwacht de opdracht tegen de overeengekomen prijs uit te voeren. Jarpis zal Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 6. Bijzondere verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever dient zich te onthouden van oneigenlijke gebruikmaking van het internet. Tevens dient Opdrachtgever zich te onthouden van het opslaan en/of verspreiden van informatie die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving, van het opslaan en/of verspreiden van informatie die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden en van het opslaan en/of verspreiden van informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of die anderszins kwetsend kan worden genoemd.
2. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het opstarten van processen en/of programma’s, al dan niet via het systeem, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Jarpis en/of derden
kan hinderen of schade toe kan brengen.
3. Opdrachtgever is gehouden zelf zorg te dragen voor een (recente) kopie van alle data die bij Jarpis wordt afgenomen of ondergebracht.
4. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de wijze van gebruik van de aan hem toegekende domeinnamen, e-mailadressen en inloggegevens.
5. Opdrachtgever staat er uitdrukkelijk voor in dat door hem aangeleverde data geen inbreuk maken op enig geldend recht van intellectueel eigendom van derden op die data.
6. Opdrachtgever staat in voor de bevoegdheid van diens werknemers en/of andere aan Opdrachtgever gelieerde personen die, met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, contact hebben met Jarpis.

Artikel 7. Beëindiging; opzegging; ontbinding en opschorting van de overeenkomst
1. De overeenkomst eindigt van rechtswege door voltooiing van de opdracht.
2. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst tussentijds schriftelijk en gemotiveerd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Jarpis wegens redenen die niet toerekenbaar zijn aan Opdrachtgever, zal Jarpis in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Jarpis extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Jarpis anders aangeeft.
4. Indien een overeenkomst waarvoor een vaste prijs is overeengekomen tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, is Jarpis gerechtigd het volledige bedrag van de overeengekomen prijs aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Indien de overeenkomst is gesloten voor een bepaalde periode en deze niet volgens de in lid 6 van dit artikel genoemde vereisten wordt opgezegd, wordt deze automatisch stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode.
6. Opzegging van een overeenkomst als genoemd in lid 5 van dit artikel dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
7. Jarpis is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst Jarpis ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Jarpis kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
8. Jarpis is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Jarpis kan worden gevergd, waaronder mede wordt verstaan het zich niet houden aan de in deze algemene voorwaarden genoemde algemene en bijzondere verplichtingen door Opdrachtgever.
9. Jarpis is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, een schuldsaneringsregeling heeft getroffen, in staat van faillissement verkeert of op andere wijze niet meer vrijelijk over diens vermogen kan beschikken.
10. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens één van de redenen genoemd in de leden 7, 8, en 9 van dit artikel, wordt al hetgeen Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook aan Jarpis verschuldigd is per direct opeisbaar. Eén en ander onverminderd het recht van Jarpis op vergoeding van schade en eventuele kosten.
11. Indien Jarpis de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 8. Overmacht
1. Jarpis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien Jarpis daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Jarpis geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Jarpis niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Jarpis of van derden daaronder begrepen. Jarpis heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Jarpis zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Jarpis kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Jarpis ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Jarpis gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9. Voorschot; betaling en incassokosten
1. Jarpis is gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht betaling van een voorschot te verlangen. Genoemd voorschot dient door Opdrachtgever terstond te worden voldaan en zal in beginsel worden verrekend met de laatste factuur. Jarpis is nimmer rente verschuldigd aan Opdrachtgever over het bedrag van het voorschot.
2. Jarpis is gerechtigd, tijdens uitvoering van de opdracht, van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt voor nakoming van diens financiële verplichtingen jegens Jarpis. Jarpis is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot Opdrachtgever aan het verzoek tot zekerheidstelling heeft voldaan. Indien Opdrachtgever weigert aan bovengenoemd verzoek te voldoen, is Jarpis gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Tevens is Jarpis gerechtigd al hetgeen Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook verschuldigd is per direct op te eisen.
3. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Jarpis aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Jarpis is gerechtigd om periodiek te factureren.
4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is deze na eenmalige aanmaning door Jarpis van rechtswege in verzuim vanaf de eerste vervaldag tot op de dag van algehele voldoening. Opdrachtgever is wettelijke rente verschuldigd over de periode dat hij in verzuim is. Tevens komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Opdrachtgever.
5. Jarpis heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Jarpis kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Jarpis kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Jarpis verschuldigde.
7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Jarpis is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade, ten gevolge van door Jarpis uitgevoerde werkzaamheden, indien deze schade te wijten is aan het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid die Opdrachtgever redelijkerwijs bij de uitvoering van de overeenkomst van Jarpis mocht verwachten.
2. Jarpis is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Jarpis is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Jarpis is nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie van Opdrachtgever. Dit geldt voor alle door Jarpis gehoste en geleverde diensten.
4. Jarpis is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan als gevolg van programmatuur die er op gericht is schade toe te brengen, hieronder mede begrepen, maar niet beperkt tot computervirussen. Jarpis is gerechtigd om indien nodig antivirus programmatuur te gebruiken om schade aan systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden te verwijderen of isoleren.
5. Indien Jarpis aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Jarpis beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de betreffende opdracht, of het betreffende gedeelte van de opdracht, aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht.
6. Opdrachtgever dient een vordering tot vergoeding van door hem geleden schade uiterlijk binnen twaalf maanden na het ontdekken van deze schade bij Jarpis te hebben ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.
7. Jarpis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in deze algemene voorwaarden mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden tevens voor door Jarpis ingeschakelde derden.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijkgestelde grove schuld van Jarpis respectievelijk van door Jarpis ingeschakelde derden.

Artikel 11. Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart Jarpis voor eventuele aanspraken van derden die, in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden waarvan de oorzaak niet aan Jarpis toe te rekenen is.
2. Indien Jarpis uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Jarpis zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Jarpis, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Jarpis en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.