ALGEMENE VOORWAARDEN JARPIS B.V.

1. Toepasselijkheid

1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere huidige en toekomstige aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst die betrekking heeft op door Jarpis b.v. statutair gevestigd te Tilburg, verder te noemen “Jarpis”, te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2.In deze algemene voorwaarden wordt met “klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die Jarpis heeft verzocht of heeft opgedragen om diensten te verlenen alsmede iedere (rechts)persoon die bij of via Jarpis goederen bestelt en/of koopt.

1.3.Eventueel door de klant gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4.Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1.Alle aanbiedingen en offertes door Jarpis, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Jarpis of door feitelijke uitvoering door Jarpis komt een overeenkomst tot stand. De klant heeft – behoudens eventuele in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst genoemde gevallen – niet het recht een geplaatste bestelling te annuleren of gesloten overeenkomst op te zeggen of ontbinden.

2.2.Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is elke aanbieding gebaseerd op verrichting van de geoffreerde prestatie onder normale omstandigheden en gedurende de normale werkuren op werkdagen.

2.3.Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Jarpis ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.4.Indien in een offerte of aanbieding voor meerdere diensten of producten een prijsopgave is verstrekt, bestaat voor Jarpis geen verplichting tot levering van slechts een deel van de genoemde diensten of producten tegen de genoemde prijzen.

2.5.Jarpis is bevoegd om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst aan derden over te dragen.

3. Uitvoering van de overeenkomst: algemeen

3.1.De klant zal Jarpis steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens en inlichtingen.

3.2.Indien de gegevens waarover Jarpis voor een goede uitvoering van de overeenkomst dient te beschikken niet of niet tijdig door de klant aan Jarpis ter beschikking worden gesteld of indien de klant op andere wijze niet aan haar verplichtingen als verwoord in dit artikel voldoet, heeft Jarpis, onverminderd haar overige rechten, het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan en om de kosten die uit de aldus ontstane situatie voortkomen tegen de bij Jarpis gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

3.3.De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Jarpis steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Indien tussen Jarpis en de klant is overeengekomen dat de overeenkomst binnen een specifieke termijn zal worden nagekomen, moet de betreffende termijn geacht worden bij benadering te zijn opgegeven en te zijn vastgesteld in de verwachting dat geen van de ter zake relevante omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst zullen wijzigen. De enkele overschrijding van een in de voorgaande zin genoemde termijn, brengt Jarpis niet in verzuim. In geval van overschrijding van de termijn zal de klant voorafgaand aan het versturen van een eventuele ingebrekestelling in overleg treden met Jarpis omtrent het voorkomen van verdere vertraging.

3.4.Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Jarpis gerechtigd de uitvoering van onderdelen van de overeenkomst die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.5.Op Jarpis rust een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatsverplichting.

3.6.Jarpis heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is Jarpis steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.

3.7.Indien medewerkers van Jarpis of medewerkers van derden die door Jarpis zijn ingeschakeld werkzaamheden dienen te verrichten op de locatie van de klant of op een door de klant aangewezen locatie elders, zal de klant er voor zorg dragen dat op die locatie alle faciliteiten en voorzieningen voorhanden zijn die voor een behoorlijke en veilige uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs benodigd zijn. De met laatstgenoemde faciliteiten en voorzieningen gemoeide kosten komen voor rekening van de klant.

3.8.De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Jarpis, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Jarpis werkzaam zijn of waren of die bij de uitvoering van enige opdracht door Jarpis worden ingeschakeld.

3.9.Kosten met betrekking tot montage-, meer- en installatiewerkzaamheden komen voor rekening van de klant en worden, indien daarvoor geen afzonderlijke tarieven zijn overeengekomen, op basis van in markt gebruikelijke tarieven doorbelast.

3.10. Tenzij anders overeengekomen, draagt de klant zorg voor het maken van back-ups van zijn gegevens. De back-up bedoeld in de vorige volzin zal door de klant worden bewaard op een daarvoor geschikte locatie met een minimaal risico op het verloren gaan van deze back-up. De klant is gehouden er voor zorg te dragen dat deze back-up nooit ouder is dan één werkdag.

3.11. Klant zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen, in het bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden te eerbiedigen, de privacy van derden te respecteren, niet in strijd met de wet gegevens te verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen te verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s of data te verspreiden en zich te onthouden van strafbare feiten en schending van enig andere wettelijke verplichting.

3.12. Indien Jarpis op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal dat in de overeenkomst worden opgenomen en zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties.

3.13. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de uitvoering van een overeenkomst uitsluitend ten behoeve van de klant. Derden kunnen hier derhalve geen rechten aan ontlenen en het staat de klant niet vrij derden gebruik te laten maken van het door Jarpis geleverde of op welke wijze dan ook aan derde.

4. Uitvoering van de overeenkomst: diensten/ programmatuur

4.1.De klant krijgt ten aanzien van het geleverde gebruiksrechten die na de in dat kader overeengekomen periode of nadat Jarpis de toestemming tot gebruik heeft ingetrokken vervallen. Dat is slechts anders indien dat uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Een aan de klant toekomend recht tot gebruik is niet exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet- sublicentieerbaar. De klant mag het geleverde ook niet kopiëren of op welke manier dan ook verspreiden.

4.2.Jarpis is niet verplicht tot het onderhoud van het geleverde en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders. Indien in afwijking van het vorenstaande Jarpis gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning te verlenen, kan Jarpis verlangen dat de klant daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat en een vergoeding voldoet.

4.3.Jarpis is niet verplicht de broncode ter beschikking te stellen. 4.4.Jarpis zal, te zijner keuze, de programmatuur op het overeengekomen formaat gegevensdrager of, bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door Jarpis te bepalen formaat gegevensdrager afleveren dan wel de programmatuur online aan de klant voor aflevering beschikbaar stellen. Uitsluitend indien zulks is overeengekomen, zal Jarpis de programmatuur voor de

klant installeren.

5. Uitvoering van de overeenkomst: diensten/ hosting

5.1.Jarpis kan een eventuele aangeboden (hosting)dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Jarpis zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met klant.

5.2.Jarpis zal de klant ten minste 3 dagen van tevoren informeren over te verrichten onderhoudswerkzaamheden onder opgave van:

5.2.1. de verwachte duur van het onderhoud/de implementatie; 5.2.2. het moment waarop het onderhoud/de implementatie

dient plaats te vinden.
5.3.Gedurende het onderhoud en de implementatie van nieuwe releases

is de dienst/programmatuur geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar. Jarpis is niet aansprakelijk voor eventuele schade of gederfde inkomsten ten gevolge van het tijdelijk niet beschikbaar zijn.

5.4.In afwijking van het voorgaande kan, zulks ter beoordeling van Jarpis, aanleiding bestaan tot het onverwijld doen plaatsvinden van onderhoud en/of de implementatie van een nieuwe release indien bijvoorbeeld de continuïteit, functionaliteit en/of veiligheid van de dienst/programmatuur in het geding is.

5.5.Na een schriftelijke en gemotiveerde melding van de klant dat de programmatuur onbereikbaar is en/of niet volledig juist werkt, zal Jarpis er steeds naar streven de programmatuur binnen een redelijke termijn na ontvangst van die melding te herstellen.

5.6.Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Klant zal Jarpis steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

5.7.Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Jarpis aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Jarpis zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten.

6. Prijzen en betaling

6.1.Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

6.2.Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum en op de door Jarpis aangegeven bankrekening.

6.3.De in de aanbiedingen van Jarpis weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Jarpis is bevoegd om na de (order)bevestiging de tarieven te wijzigen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan met een percentage van meer dan 10%, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden

6.4.De klant is niet gerechtigd om enige vordering op Jarpis te verrekenen met de door Jarpis in rekening gebrachte bedragen of betaling van een factuur op te schorten in verband met beweerdelijke tegenvorderingen.

6.5.Eventuele bezwaren ten aanzien van de juistheid van een door Jarpis verzonden factuur, dienen uiterlijk 2 maanden na verzending van die factuur Jarpis te hebben bereikt. Indien deze bezwaren Jarpis bereiken nadat deze termijn is verstreken, geldt de factuur als vaststaand en vervalt het recht van de klant om deze factuur te betwisten.

6.6.Jarpis is gerechtigd de afgifte van producten en/of levering van diensten op te schorten totdat alle door de klant aan Jarpis verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

6.7.Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Jarpis vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan Jarpis verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Jarpis buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Jarpis om schadevergoeding te vorderen.

6.8.Onverminderd de overige rechten van Jarpis uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Jarpis gehouden om de incassokosten te vergoeden die Jarpis heeft moeten maken.

6.9.De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

7. Garantie

7.1.Indien door Jarpis aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

7.2. Een eventueel verstrekte garantie heeft steeds betrekking op de situatie zoals die was ten tijde van het door Jarpis gedane aanbod. Wijzigingen die na die datum worden doorgevoerd -en waarop Jarpis geen invloed heeft- brengen geen aanvullende verplichtingen voor Jarpis met zich.

7.3. Alle eventuele garantieverplichtingen en aansprakelijkheden van Jarpis vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Jarpis wijzigingen in de door Jarpis geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Jarpis zal door de klant tijdig en onbelemmerd in de gelegenheid worden gesteld om onderzoek te doen naar de gegrondheid van een eventueel beroep op garantie, waarbij de klant de zaken op zijn kosten aan Jarpis ter beschikking stelt.

8. Reclames

8.1.Eventuele klachten over een door Jarpis geleverde dienst of product, dienen terstond door de klant aan Jarpis schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien tien dagen na het leveren van de dienst respectievelijk levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant Jarpis, binnen tien dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

9. Ontbinding en beëindiging

9.1.De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

9.2.In geval van verzuim van de klant is Jarpis gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Jarpis verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

9.3.Jarpis is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen, en tevens vorderingen verband houdend met nog niet gefactureerde maar wel uitgevoerde werkzaamheden of geleverde diensten- worden alsdan direct opeisbaar en tevens kan Jarpis onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten opeisen. Jarpis zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.4.Ontbinding en beëindiging laten verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn voort te duren na het einde van de overeenkomst onverlet. Tot deze verplichtingen behoren onder meer de bepalingen met betrekking tot de vrijwaring ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten, betalingsverplichtingen van de klant en geheimhouding.

10. Overmacht

10.1. Jarpis is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Jarpis opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Jarpis niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

10.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Jarpis zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Jarpis als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Jarpis of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Jarpis.

10.3. Indien Jarpis bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Jarpis is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Jarpis.

11.2. De totale aansprakelijkheid van Jarpis zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Jarpis aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

Onder directe schade als bedoeld in deze bepaling wordt uitsluitend verstaan;

–  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

–  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Jarpis aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Jarpis toegerekend kunnen worden;

–  redelijke kosten die gemaakt zijn ter voorkoming of beperking van de directe schade.

Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is Jarpis nimmer aansprakelijk.

11.3. Voor zover Jarpis bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik maakt van de diensten van derden, en deze derden hun aansprakelijkheid hebben beperkt, houden alle aan Jarpis gegeven opdrachten de bevoegdheid in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de klant te aanvaarden. Jarpis is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van ingeschakelde derden, behoudens voor zover die tekortkoming het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Jarpis.

11.4.De aansprakelijkheid van diegenen die de aan Jarpis opgedragen werkzaamheden namens Jarpis feitelijk hebben uitgevoerd zoals werknemers van Jarpis of door Jarpis ingeschakelde derden, met inbegrip van aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad, is uitgesloten.

11.5. Indien de overeenkomst tussen Jarpis en de klant hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, is de aansprakelijkheid van Jarpis beperkt tot het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor de drie maanden voorafgaand aan de maand waarin het feit waaruit de aansprakelijkheid voortvloeide zich voordeed. In andere gevallen is de aansprakelijkheid van Jarpis in ieder geval beperkt tot € 50.000,00.

11.6. Jarpis is in geen geval aansprakelijk voor kosten of schade ten gevolge van de wijziging, vernietiging of verlies van programma’s, bestanden en/of gegevens die op enige informatiedrager werden of worden bewaard, aangezien de klant gehouden is er voor zorg te dragen dat zij te allen tijde een back-up van die programma’s, bestanden en gegevens behoudt.

12.Intellectuele eigendomsrechten

12.1. De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op al hetgeen door Jarpis is ontworpen (zoals software en/of source codes), berust -ook als dat op specifiek verzoek van de klant is ontworpen- bij Jarpis.

12.2. Het is de klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit, aan of van het geleverde te verwijderen of te wijzigen. De klant mag het geleverde, waarop de krachtens dit artikel bedoelde intellectuele eigendomsrechten betrekking hebben, niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Jarpis, vermenigvuldigen, aan derden overdragen en/of openbaar maken, tenzij uit de aard van de betreffende goederen of uit de aard van de tussen partijen bestaande overeenkomst anders voortvloeit.

12.3. De klant dient ten aanzien van de door haar aan Jarpis verstrekte opdracht over de vereiste (intellectuele) eigendomsrechten te beschikken. Zij vrijwaart Jarpis voor alle aanspraken van derden voor eventuele inbreuken op rechten van derden.

12.4. Het is Jarpis of haar leveranciers toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van te leveren zaken, waaronder ook wordt verstaan software/programmatuur. Indien Jarpis door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, manipuleren of te ontwijken. Het is de klant eveneens niet toegestaan om de broncode van de door Jarpis geleverde programmatuur in enig opzicht te benaderen of veranderen.

12.5. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor klant ontwikkelde programmatuur over zal gaan op klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van Jarpis niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Jarpis aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de klant zijn of worden gedaan.

13. Geheimhouding

13.1. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst van Jarpis heeft verkregen.

13.2. De offerte en overeenkomst (beiden inclusief alle bijlagen), alsmede alle door Jarpis aan de klant ter beschikking gestelde technische gegevens en commerciële informatie die direct of indirect betrekking hebben op de producten of de bedrijfsvoering van Jarpis moeten door de klant als uiterst vertrouwelijk worden beschouwd. De klant is gehouden deze vertrouwelijke informatie alleen voor eigen gebruik aan te wenden en niet op enige wijze aan derden te openbaren, te leveren, te verkopen, in gebruik te geven of op enige andere wijze uit zijn macht te geven.

13.3. De klant zal zijn medewerkers, en de derden van wiens diensten hij gebruik maakt, de in dit artikel genoemde verplichtingen eveneens opleggen.

14. Personeel

14.1. Het is de klant strikt verboden om te trachten -direct of indirect- personeel van Jarpis -of van een met haar direct of indirect gelieerde onderneming- er toe te bewegen in dienst te treden bij (een onderneming van) de klant dan wel bij een andere werkgever.

15. Boetebeding

15.1. In geval van schending door de klant van een artikel betreffende Intellectuele eigendomsrechten (12), Geheimhouding (13) of Personeel (14), verbeurt de klant aan Jarpis een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 5.000,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien de door Jarpis geleden schade hoger zou zijn dan de verbeurde boete, kan Jarpis in plaats van de boete aanspraak maken op betaling van de volledige en werkelijk geleden schade.

16. Geschillen en toepasselijk recht

16.1. Op een met Jarpis gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

16.2. De Rechtbank in het arrondissement waarin Jarpis gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtshandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.